• darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland
 • darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland
 • darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland
 • darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland.
 • darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland.
 • darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland.
 • darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland.
 • darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland.
 • darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland.

Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2017

The Bridge Chapter Holland

16 december 2016

1. Opening
De voorzitter heet alle leden van harte welkom. De ALV is in december gepland omdat er een belangrijk punt dat onder punt 8 op de agenda staat : wijziging contributiestructuur ingaande seizoen 2017. Dit punt wordt verderop in dit verslag toegelicht. Voorts licht  de voorzitter toe waarom een aantal leden een stembriefje hebben gekregen en aan aantal niet. Volgens onze statuten zijn alleen die leden stemgerechtigd die HOG lid zijn en lid van het Chapter. De opkomst op de ALV is 22 leden en 13 tevens HOG lid.

2. Agenda
De agenda ALV wordt als voorgesteld vastgesteld.

3. Notulen ALV 2016 (29-1-2016)
De notulen ALV 2016 worden zowel inhoudelijk als tekstueel goedgekeurd en vastgesteld.

4. Terugblik 2016
Er wordt kort teruggeblikt op een bijzonder Chapter jaar in de zin dat er aan het begin van het seizoen meerdere ritten zijn gecanceld vanwege het uitzonderlijk slechte weer. Bezoek aan de roofvogelshow is 2 keer om die reden gecanceld waarna het alsnog door kon gaan. De motor training 2016 was wederom een groot succes. Ook wordt bij monde van Jos nog even aan het zeer geslaagde Chapter weekend gememoreerd. Tevens meldt hij dat hij zijn taak als Activity Officer neerlegt. 

5. Voorlopige jaarrekening/ kascommissie
De voorlopige jaarrekening wordt gepresenteerd. Vanwege het feit dat het kalenderjaar nog niet is afgerond, kan de jaarrekening nog niet formeel worden vastgesteld. In januari zal dit uiteraard alsnog aan de kascommissie en de leden worden voorgelegd. Inhoudelijk wordt opgemerkt dat de uitgave voor het bestuursetentje (afscheid vertrekkende bestuursleden) à € 355,- aan de hoge kant is. Verder geen opmerkingen. De kascommissie bestaat uit Rini Hol en Bert Kelly. Jos ter Brake meldt zich als reserve lid voor de kascommissie.

Nb. Op 17-01-2017 is de kascommissie bijeen geweest en heeft de jaarrekening vastgesteld.

6. Bestuursmutaties
Jos ter Brake is niet herverkiesbaar als Activity Officer. Hij wordt met instemming van de leden opgevolgd door Nico Tap. Vacatures zijn voorts Head-Roadcaptain, Membership-Officer, Webmaster en Editor.

7. Leden aantallen
Er wordt inzicht gegeven in de trend van de ledenaantallen. De afgelopen 2 jaar schommelt het aantal BCH-leden rond de 80 (2015: 82 leden); (2016: 83 leden). Het aantal HOG leden laat een andere trend zien. (2015: 68 leden); (2016: 48 leden). Dit gegeven vormt aanleiding voor punt 8 op de agenda: voorstel bestuur voor nieuwe contributievorm.

8. Lidmaatschap en contributie
Vanwege de door een aantal leden aangegeven toenemende onvrede over de meerwaarde van het HOG lidmaatschap, heeft het bestuur een voorstel opgesteld waarbij een nieuwe contributievorm wordt geïntroduceerd. In dit voorstel wordt er gedifferentieerd in de contributie en bevoegdheden. Het door het bestuur voorgestelde is samengevat in onderstaand schema.

Bestuursvoorstel
  Kosten lidmaatschap Bevoegdheden
    HOG BCH Totaal ALV Zelf rijden Meerijden
Huidig Full Member € 75,- € 37,50 € 112,50 ja ja ja
  Sponsor   € 37,50 € 37,50 nee nee ja
 
Nieuw Full Member € 75,- € 25,- € 100,- ja ja ja
  Full Member partner € 25,- € 25,- € 25,- nee nee ja
 
  Friends   € 65,- € 65,- nee ja ja

Als vereniging is BCH onlosmakelijk verbonden met de HOG. Dit is statutair vastgelegd en wat het bestuur in de kern wil behouden en daarop heeft zij haar voorstel gestoeld. De nieuwe contributievorm wordt “friends” genoemd. Friends mogen meerijden tijdens ritten en betalen een ander tarief voor het BCH lidmaatschap. Het verschil tussen deze 2 vormen van contributie is dat uitsluitend de full-members stemmingsrecht behouden op de ALV.

Tijdens de ALV wordt er uitgebreid van gedachten gewisseld over het door het bestuur voorgestelde. De leden voelen niet voor een friend contributie bedrag van € 65,-. Dit wordt als te duur aangemerkt. Tevens wordt betwist dat friends niet ook ALV stemrecht zouden moeten behouden. Aldus ontstaat vanuit een aantal leden in de vergadering ter plekke het volgende idee:

ALV Bijstelling
  Kosten lidmaatschap    Bevoegdheden  
    HOG BCH Totaal ALV Zelf rijden Meerijden
Huidig Full Member € 75,- € 25,- € 100,- ja ja ja
  Full Partner   € 25,- € 25,- nee nee ja
        
Nieuw Friends   € 40,- € 40,- ja ja ja
  Friends partner   € 25,- € 25,- nee nee ja

Om bovenstaande voorstel te kunnen implementeren, zal er een separate vereniging dienen te worden opgericht die gelieerd is aan het BCH. In feite ontstaan er via deze weg twee verenigingen. Een formeel HOG chapter en een vereniging die niet aan de HOG is verbonden en daarmee stemrecht houdt in BCH. E.e.a. zal nadere uitwerking behoeven. Het bestuur zegt toe op dit punt terug te komen.

9. Jaarplanning
De jaarplanning wordt als voorgesteld goedgekeurd.

10. Charity
Paul Beekman blikt terug op de charity activiteiten van 2016 en blikt vooruit op die van 2017.

11. Big-Rivers
Onze sponsor dealer Big Rivers houdt een korte terugblik en bedankt de BCH bestuursleden voor haar werkzaamheden.

12. Rondvraag
Er zijn geen punten voor de rondvraag.

13. Sluiting
Om 21.30 sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging voor de aanwezigheid.

Terug naar inlogpagina