• darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland
 • darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland
 • darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland
 • darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland.
 • darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland.
 • darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland.
 • darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland.
 • darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland.
 • darkblurbg
  The Bridge Chapter Holland.

Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2016

The Bridge Chapter Holland

29 januari 2016

1 t/m 7: Opening, welkomstwoord, agenda, notulen, mededelingen, leden aantallen.

De Assistant Director Paul Brouwer opent de vergadering stipt om 20.00 uur.
Paul vervult tijdens de ALV de rol van voorzitter vanwege afwezigheid van - de wegens ziekte tussentijds afgetreden voorzitter - William Slotboom. Formalisering van de verschillende bestuursrollen 2016 staat op de agenda van deze ALV.
Een bijzonder welkom wordt uitgesproken voor Leo en Yvonne Klerkx.
Albert v.d. Steen - tevens gastheer voor de ALV - en diverse medewerkers zijn als gasten aanwezig en worden ook hartelijk welkom geheten. Dat geldt ook voor de dames van "Make a Wish".

Aanwezig: 46 personen (zie presentielijst)
Bericht van verhindering ontvangen:

Er zijn geen mededelingen.

De agenda wordt vastgesteld conform uitnodiging.

De notulen ALV 2015 worden vastgesteld met een opmerking: Per abuis is op pagina 3 Marcel Voortman genoemd. Dit had moeten zijn Joop Roodenrijs.

Er wordt een overzicht gegeven van het aantal BCH leden:
Volledig lid      : 74
Sponsor leden : 8
                        -------
Totaal              : 82     

Er wordt tevens een overzicht gegeven van het aantal HOG leden:
Full lid             : 46
Life time          : 6
Associate         : 5
In actief           : 11
                        -------
Totaal              : 68

Volgens the BCH statuten is er voor BCH leden sprake van een verplicht lidmaatschap van de HOG.
M.a.w. je kunt officieel geen BCH lid zijn indien je niet ook HOG lid bent! Gegeven de hiervoor genoemde aantallen van BCH en de HOG blijkt dat niet alle BCH leden ook HOG lid zijn. Het verschil in aantalen is mogelijk ontstaan, doordat er vanaf 2015 niet meer door BCH HOG contributie wordt geïnd. Nu dit automatisme is verdwenen, blijkt de animo van BCH leden HOG lid te zijn af te nemen. Het bestuur van BCH gaat in het jaar 2016 haar standpunt bepalen hoe verder om te gaan met het verplichte HOG lidmaatschap en komt op dit punt terug.

8: Terugblik 2015

Het jaar 2015 was een heel bijzonder chapter jaar: Er zijn meerdere ritten gecanceld wegens het slechte weer met name tijdens de seizoen start. Tevens zijn er helaas een aantal valpartijen geweest (bij het chapter weekend met uitsluitend materiële schade en bij de snertrit een valpartij met tevens persoonlijk letstel) en tijdens het chapter weekend zijn er bovendien twee motoren gestolen.

N.a.v. de door the activity officer (Jos ter Brake) geschetste terugblik op de diverse ritten en activiteiten, wordt er door Anton van de Kraats een opmerking geplaatst over de kosten van het chapter weekend. De kosten bestaan uit allereerst de verblijfskosten van het hotel (die ruim voor aanvang van het weekend voldaan dienen te zijn) en daarnaast de te betalen bijdrage voor de lunch (€ 45,- per persoon). Gesteld wordt dat deze laatst genoemde bijdrage pas erg laat bekend is gemaakt (namelijk het weekend voorafgaand aan het chapter weekend) en tevens dat de hoogte van het bedrag substantieel te noemen is en de hoogte ervan onvoldoende transparant is.
Na enige discussie over de hoogte van de lunchkosten wordt afgesproken dat bij het chapter weekend 2016 er eerder zal worden aangegeven wat de hoogte van de lunchbijdrage is en zal dat bedrag duidelijker worden onderbouwd.

9 en 10: Jaarstukken 2015 en kascommissie

Financiën
De scheidend penningmeester (Gerard Oltmans) doet verslag van de financiën van 2015. De onkosten zijn in hoge mate bepaald door de uitgaven tijdens ride-outs en het Chapterweekend. N.a.v. een vraag uit de zaal naar andere kosten wordt toegelicht dat er in 2015 geld is uitgegeven aan drukwerk, een standwand en notariskosten zijn geweest ivm het aanpassen van de statuten.
De vereniging is gezond en de vooruitzichten zijn goed. De kascommissie is akkoord met de financiële verantwoording waarop de Ledenvergadering decharge geeft voor het gevoerde beleid. De Kascommissie 2016 zal bestaan uit Rini Hol, Bert Kelly en Jaap Klopman.

11 en 12. Bestuursmutaties en begroting 2016

De Director William Slotboom is tussentijds afgetreden.

De Assistant Director Paul Brouwer stopt als assistent Director, Safety officer en Head Roadcaptain en wordt voorgedragen als Director. Gerard Oltmans legt zijn functie neer als Secretary en Treasurer en Membership officer. Gert de Haan stopt als editor/webmaster. Paul Beekman blijft in functie als Charity Officer en wordt voorgedragen als assistent Director. Jos te Brake blijft in functie als Activity officer. Raymond de Weert wordt voorgedragen als Treasurer en Erik-Jan Zwiep wordt voorgedragen als Secretary.

Er zijn nog vacatures voor de volgende bestuursfuncties:
Head Road Captain
Safety officer
Webmaster
Editor
Membership officer
Aan de leden wordt verzocht zich te kandideren voor deze vacatures.

Na enige discussie over het aantal mutaties binnen het dagelijks bestuur (zowel voorzitter als combi functie secretaris/Treasurer/Membership officer stoppen hetgeen formeel niet in overeenstemming is met de verenigingsstatuten) gaat de ALV akkoord met de voorgedragen benoemingen. De nieuwe Director bedankt de vertrekkende bestuursleden met een hartelijk woord en overhandigt hen een afscheidscadeau.

Gerard Oltmans geeft een korte toelichting op de begroting 2016 waarna de Ledenvergadering akkoord gaat met het voorstel.

13. HOG Training/Ride outs

Er wordt terug geblikt op de succesvolle HOG training 2015. Deze wordt herhaald in 2016 echter de planning wordt naar aanvang van het motor seizoen geschoven.

14. Dealer

Albert blikt terug op de dealeractiviteiten 2015 waaronder op het 5 jarig bestaan en blikt vooruit op de plannen voor 2016. De activiteiten planning 2016 wordt op de BCH-site en Facebook zichtbaar gemaakt. De eerst volgende externe chapter avond is op vrijdag 19 februari 2016. Aan dit event zal zowel de dealer als het chapter een bijdrage van € 10,- leveren.

15. Plannen voor 2016

Paul Brouwer geeft een toelichting op de geplande ride-outs voor 2016. De ritten ed. zullen in de agenda verwerkt worden en aangepast indien noodzakelijk. Ook de diverse evenementen zullen in de agenda opgenomen worden. Het chapterweekend 2016 is gepland in het weekend van 16 september.

16. Charity-zaken

De Charity officer schetst de enigszins teleurstellende opkomst bij de verschillende charityritten. Een verklaring wordt deels gevonden in het slechte weer (of juist heel warme weer), deels ook het feit dat de charity ritten op doordeweekse dagen zijn gepland en verder de niet altijd even gelukkige spreiding in de planning van de ritten.

In 2016 wordt charity op een andere manier ingevuld. Zo zal er een samenwerking worden aangegaan met "Make a Wish". Over de achtergrond en doelstelling van "Make a Wish" wordt een separate presentatie gehouden door vertegenwoordigers van Make a Wish. De precieze invulling van deze samenwerking wordt later nader bekend gemaakt.

17. Rondvraag en sluiting

Er wordt door een oproep gedaan voor vrijwilligers om op 16 mei 2016 deel te nemen aan Harleydag Apeldoorn.

Huubke vraagt om likes op facebook op de dealer site voor wat betreft het custom bouw traject waar Big Rivers aan deelneemt.

De Director sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit om in de bar de gezelligheid voort te zetten onder het genot van een drankje en een hapje.

Met een groot applaus van de aanwezige leden wordt de vergadering afgesloten en gaan we op voor een nieuw jaar.

Terug naar inlogpagina